Postgraduates

Postgraduates

Postgraduate Research Students

    Nik Nik Mohd Adnan 
   Rhiannon Batchelor

   Cheng Cao
   Ted Chang
    Fan Chen (Charles) 
    Nathaniel Corrigan
   
   Jeaniffer Eliezar
   

  Yasemin Fadil
    Noor Hadzuin Nik Hadzir (Awin)
    Fumi Ishizuka
    Kenward Jung
    Yee Yee Khine
    Haiwang Lai

    Kecheng Li

    Mingxia Lu (Mia)

 

    Russul Mamdooh

    Thuy Khanh Nguyen

    Janina Miriam Noy

    Susan Oliver
    Alberto Piloni

    Zahra Sadrearhami
    Sivaprakash Shanmugam (Siva)
    Jiaying Su (Amanda)
    Victoria Teo

   Guannan Wang
   Haiqiao Wang
    Chin Ken Wong (Ken)
    Jonathan Yeow

   Rashin Zangeneh

    Dewen Zhou

 

 

 

 

 

Postgraduates