Postgraduates

Postgraduates

Postgraduate Research Students

    Nik Nik Mohd Adnan 
   Rhiannon Batchelor

    Cheng Cao

   Fan Chen (Charles)

    Yinying Chu
    Nathaniel Corrigan
   Jeaniffer Eliezar

  Yasemin Fadil

    Slyvia Ganda
    Noor Hadzuin Nik Hadzir (Awin)
    Fumi Ishizuka
    Kenward Jung
   Peter Judzewitsch

   Murtaza Khan
    Yee Yee Khine
    Haiwang Lai

    Kecheng Li

    Mingxia Lu (Mia)

 

    Russul Mamdooh

     Marzieh Monfared
     Ahmed Mustafa (Zain)

    Nida Nauman
    Thuy Khanh Nguyen

    Janina Miriam Noy

    Susan Oliver

    Alberto Piloni

    Zahra Sadrearhami

    Sivaprakash Shanmugam (Siva)

    Jiaying Su (Amanda)
    Victoria Teo

   Guannan Wang
   Haiqiao Wang
    Sandy Wong

    Chin Ken Wong (Ken)

    Chenyu Wu

   Henry Xu
    Steph Xu
    Jonathan Yeow

   Rashin Zangeneh

    Dewen Zhou

 

 

 

 

 

Postgraduates